تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 2 
1394 
روانشناسی تبلیغ 
اصفهان 
18.00