مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید محسن
نام خانوادگی:موسوی
پست الکترونیک:mohsen.lobnan@gmail.com
تلفن همراه:09190772456
نخصص ها:روانشناسی ، تاریخ و سیره ، علوم قرآنی